Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Služba za zajedničke poslove

Adresa: Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak
Telefon: 044 500-001
Telefax: 044 500-024
Radno vrijeme: od 7,30 – 15,30 sati
- u periodu od 15. lipnja do 31. kolovoza: od 7,00 – 15,00 sati
- prijem stranaka: od 8,00 – 14,00 sati
- dnevni odmor: 11,00 – 11,30 sati

 

Unutarnje ustrojstvene jedinice Službe za zajedničke poslove:

 

 1. Odjel za ljudske potencijale i besplatnu pravnu pomoć
  Voditeljica Odjela: Silvija Bionda Vuković, dipl. iur.
  Tel. 044 500-016      E-pošta: silvija.bionda.vukovic@udu-smz.hr 
 2. Odjel za materijalno-financijske i pomoćno-tehničke poslove
  Voditeljica Odjela: Mira Grgić, dipl. oec.
  Tel. 044 500-004      E-pošta: mira.grgic@udu-smz.hr
 3. Odjel za informatiku i uredsko poslovanje
  Voditeljica Odjela: Marijana Žinić, dipl. ing.
  Tel. 044 500-005      E-pošta: marijana.zinic@udu-smz.hr

 

Odjel za ljudske potencijale i besplatnu pravnu pomoć obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika, poslove planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima, poslove koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Ministarstva uprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te nadzor nad zakonitošču općih akata predstavničkih tijela općina, gradova i županije.

Odjel za materijalno-financijske i pomoćno-tehničke poslove obavlja materijalno-financijske i računovodstvene poslove, izrađuje financijske planove i bilance, provodi postupke javne nabave, obavlja poslove u vezi s održavanjem zgrada i uredskih prostorija, poslove prijevoza i održavanja vozila.

Odjel za informatiku i uredsko poslovanje obavlja poslove vezane uz web stranice Ureda, vodi evidenciju i održavanje računalne opreme i telekomunikacijskih priključaka, planira i sudjeluje u nabavi, licenciranju i održavanju sistemskih, mrežnih, korisničkih i sigurnosnih aplikacija, te aplikacija opće namjene, koordinira tehničko održavanje i nadogradnju računalne opreme,  obavlja poslove zaprimanja, urudžbiranja, razvođenja i arhiviranja akata, te prijem i otpremu akata.
 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304