Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove

Adresa: Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Sisak
Telefon: 044 500-080
Telefax: 044 500-024
Radno vrijeme: od 7,30 – 15,30 sati
- u periodu od 15. lipnja do 31. kolovoza:od 7,00 – 15,00 sati
- prijem stranaka: od 8,00 – 14,00 sati
- dnevni odmor: 11,00 – 11,30 sati

Voditelj Službe: Srećko Rajan, dipl. socijalni radnik
E-pošta: srecko.rajan@udu-smz.hr

Unutarnje ustrojstvene jedinice Službe za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove:
    

 1. Odjel za hrvatske branitelje
  Voditelj Odjela: Zdravko Kolar, dipl. iur.
  Tel. 044 500-180      E-pošta: zdravko.kolar@udu-smz.hr
 2. Odjel za društvene djelatnosti
  Voditelj Odjela: Sonja Čatić, dipl. ecc.
  Tel. 044 500-081      E-pošta: sonja.catic@udu-smz.hr
 3. Odjel za imovinsko-pravne poslove
  Voditeljica Odjela: Ivana Pavičić, mag. iur.
  Tel. 044 500-094      E-pošta:  ivana.pavicic@udu-smz.hr                

 

Odjel za hrvatske branitelje temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  (“Narodne novine" br. 121/17) u prvom stupnju rješava:

 • status HRVI iz Domovinskog rata, njegova prava i prava članova njegove obitelji,
 • status člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i njihovim pravima,
 • status člana obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i njihova prava,
 • status članova obitelji umrlog HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine i njihovim pravima,
 • doplatak za njegu i pomoć druge osobe,
 • pravo na poseban doplatak,
 • pravo na usluge osobe za pružanje tuđe njege i pomoći,
 • prava hrvatskih branitelja na jednokratnu novčanu pomoć,
 • pravo na doplatak za pripomoć u kući,
 • pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz domovinskog rata i članove njihovih obitelji,
 • pravo na besplatni topli obrok,
 • pravo na besplatne udžbenike,
 • status i prava stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji.

Odjel za hrvatske branitelje temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( “Narodne novine, “ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 78/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03), u prvom stupnju riješava o statusu MVI.

Odjel za hrvatske branitelje obavlja i poslove vezane za organizaciju pogreba umrloga hrvatskog branitelja , te organizaciju pogreba posmrtnih ostataka poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i civila, nakon postupka ekshumacije i identifikacije. Obavlja poslove u vezi ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koji se rješavaju u prvom stupnju po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Popis lokacija na kojima se rješavaju predmeti:

 • Odjel za hrvatske branitelje, Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
  tel. 044 500-180, faks 044 500-024 za Grad Sisak i općine Lekenik, Sunja i Martinska Ves
 • Ispostava Petrinja, Gundulićeva 2
  tel. 044 500-150 , faks 044 500-024 za Grad Petrinju
 • Ispostava Glina, Trg bana Jelačića 2
  tel. 044 500-171, faks 044 500-024 za Grad Glinu
 • Ispostava Topusko, Trg bana Jelačića 1
  tel. 044 885-215, faks 044 500-024 za općine Topusko i Gvozd
 • Ispostava Hrvatska Kostajnica, Trg N. Šubića Zrinskog 1
  tel. 044 500-140, faks 044 500-024 za Grad Hrvatska Kostajnica i općine Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Majur i Dvor
 • Ispostava Kutina, Kneza Lj. Posavskog 27
  tel. 044 500-102, faks 044 500-024 za Grad Kutinu i općine Popovača i Velika Ludina
 • Ispostava Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2,
  tel. 044 500-121 i 044 500-124, faks 044 500-024 za Grad Novska i općine Lipovljani i Jasenovac

Odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove iz područja prosvjete (predškolski odgoj, osnovno školstvo, srednje školstvo), športa, tehničke kulture, kulture, skrbi o sudionicima i žrtvama rata pripadnika Hrvatske domovinske vojske (1941. – 1945.), Narodnooslobodilačkog rata (1941. – 1945.), civilnih žrtava rata (1941. – 1945.), mirnodopskih vojnih invalida (stradalnika u JNA), civilnih žrtava Domovinskog rata, zdravstva, rada i radnih odnosa i socijalne skrbi.
 

Odjel za imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- izvlaštenje nekretnina (potpuno izvlaštenje i nepotpuno izvlaštenje), sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine", br. 74/14), odnosno Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", br. 9/94, 35/94-ispr., 112/00-Odluka USRH, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12) za prethodno pokrenute postupke, što uključuje:

 • davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji;
 • osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine za koju se predlaže izvlaštenje (nalaz i mišljenje vještaka i dr.);
 • izradu prijedloga za upis zabilježbe postupka izvlaštenja nadležnom općinskom sudu;
 • određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu kod potpunog izvlaštenja, te
 • određivanje naknade za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnine kod nepotpunog izvlaštenja;

- provođenje započetih postupaka eksproprijacije u kojima nije do stupanja na snagu Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", br. 9/94), odnosno do 18. veljače 1994. godine, donijeto konačno rješenje i postupke određivanja naknade u kojima nije donijeta pravomoćna odluka ili ako ta rješenja, odnosno odluke budu poništene ili ukinute;

- naknađivanje oduzete imovine, sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", br. 92/96, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 118/01, 80/02 i 81/02), u odnosu na:

 • izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište;
 • stambene i poslovne zgrade, odnosno idealne dijelove takvih zgrada, te stanove i poslovne prostorije kao posebne dijelove zgrade, odnosno idealne dijelove tih posebnih dijelova zajedno s pripadajućim zemljištem;
 • poduzeća, te
 • pokretnine;

- prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13), što uključuje:

 • primanje na zapisnik izjave vlasnika (neizgrađenog) građevinskog zemljišta o prijenosu toga zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, te
 • sporazumno određivanje naknade za predmetno zemljište.

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304