Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

29.10.2018

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju stranke u postupku

- Jana Fiolić iz Desnog Željeznog 2

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, na temelju članka 34. stavka 1. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), u upravnoj stvari po zahtjevu Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, za osiguranje dokaza za potpuno izvlaštenje u k.o. Desno Željezno radi zahvata u prostoru „rekonstrukcija savskog nasipa Željezno Desno-Dubrovčak Desni“ u duljini zahvata cca 2,4 km na području općine Martinska Ves, donosi Zaključak koji se poziva osoba nepoznata prebivališta i boravišta:

- Jana Fiolić iz Desnog Željeznog 2, vlasnica k.č.br. 2137/4, livada Vrbak u mjestu od 234 m² upisana u zk.ul. 25 u k.o. Desno Željezno, da se javi ovom javnopravnom tijelu, te da stupi u predmetni postupak.

Stranci navedenoj u točki I. izreke ovoga zaključka određuje se privremeni zastupnik u osobi Dinka Ocvareka, odvjetnika iz Siska, Stjepana i Antuna Radića 45, radi zaštite njezinih prava i interesa u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina u k.o. Desno Željezno radi zahvata u prostoru „rekonstrukcija savskog nasipa Željezno Desno-Dubrovčak Desni“ u duljini zahvata cca 2,4 km na području općine Martinska Ves.

Zaključak

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304