Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

29.10.2018

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju stranaka u postupku

Anka Fiolić, rođena Caren iz Desnog Željeznog 70 i Stjepan Fiolić iz Zadra


Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, na temelju članka 34. stavka 1. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), u upravnoj stvari po zahtjevu Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, za osiguranje dokaza za potpuno izvlaštenje u k.o. Desno Željezno radi zahvata u prostoru „rekonstrukcija savskog nasipa Željezno Desno-Dubrovčak Desni“ u duljini zahvata cca 2,4 km na području općine Martinska Ves, donosi Zaključak kojim se pozivaju osobe nepoznata prebivališta i boravišta:

- Anka Fiolić, rođena Caren, iz Desnog Željeznog 70, suvlasnica u 3/6 dijela i Stjepan Fiolić iz Zadra, Vukovarska 4,  suvlasnik u 1/6 dijela k.č.br. 1900/2, voćnjak Vrbak  od 398 m²  upisane u zk.ul. 1346 u k.o. Desno Željezno, da se jave ovom javnopravnom tijelu, te da stupe u predmetni postupak.

Strankama navedenim u točki I. izreke ovoga zaključka određuje se privremeni zastupnik u osobi Vlade Kartela, odvjetnika iz Siska, Dr. Ante Starčevića 16, radi zaštite njihovih prava i interesa u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina u k.o. Desno Željezno radi zahvata u prostoru „rekonstrukcija savskog nasipa Željezno Desno-Dubrovčak Desni“ u duljini zahvata cca 2,4 km na području općine Martinska Ves.

Zaključak

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304