Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

28.04.2016

Elektronički kontaktni centar

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o službenom dopisivanju tijela državne uprave u neupravnim stvarima od 16. ožujka 2016. godine, tijela državne uprave se obvezuju u međusobnom službenom dopisivanju kao i u službenom dopisivanju s drugim tijelima odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima, neupravne akte i druge materijale otpremati putem elektroničke pošte (e-mail), a u svrhu smanjenja troškova otpreme.

 

Kontaktna elektronička adresa Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji glasi:

pisarnica@udu-smz.hr

 

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304