Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

29.03.2019

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2019. godinu

VAŽNE NAPOMENE 

Bodovane prijave na liste prvenstva razvrstavaju se po modelima stambenog zbrinjavanja iz članka 7. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, br. 106/18.), za općine i gradove a sadrže redni broj, ime i prezime podnositelja prijave, broj članova obitelji i broj bodova.

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji pokrenut će postupak utvrđivanja prava na stambeno zbrinjavanje za podnositelje prijava s 1., 2. i 3. Liste prvenstva nakon što Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje dostavi podatke o broju i površini raspoloživih stambenih jedinica.

Prijave podnositelja s 4. i 5. Liste prvenstva ovaj Ured rješavat će u postupku sukladno osiguranim sredstvima u tekućoj proračunskoj godini za tu namjenu.

Ako se tijekom postupka utvrdi da je stranka dala netočne podatke o činjenicama koje utječu na bodovanje prijave na listu prvenstva, ista gubi mjesto na listi prvenstva koje je postigla na temelju tih podataka.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima predstojnica Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji donijela je Odluku o utvrđivanju Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu.


- Odluka o utvrđivanju Liste prvenstva

 

Liste prvenstva utvrđuju se za područje Sisačko-moslavačke županije u 2019. godini prema modelima stambenog zbrinjavanja sukladno članku 2. Uredbe o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, br. 14/19.):

1. LISTA - za podnositelje prijava koji su tražili stambeno zbrinjavanje davanjem u najam obiteljske kuće (model A)

2. LISTA - za podnositelje prijava koji su tražili stambeno zbrinjavanje darovanjem  neuseljive obiteljske kuće i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju (model B)

3. LISTA - za podnositelje prijava koji su tražili stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana (model C)

4. LISTA - za podnositelje prijava koji su tražili stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće (model D)

5. LISTA - za podnositelje prijava koji su tražili stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u svom vlasništvu (model E).

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304