Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

10.06.2019

Zaključak o određivanju privremene zastupnice, pozivanju nasljednika i određivanju datuma usmene rasprave

- iza pokojnog Milana Bajića iz Novske, Partizanska 128,


Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Novska, na temelju članka 34., 54. i 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09) – nastavno ZUP, a u svezi članka 35. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine" broj 74/14 i 69/17) - nastavno: ZOIN, u upravnoj stvari po prijedlogu VODOVOD NOVSKA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju iz Novske, Adalberta Knoppa 1a, za nepotpuno izvlaštenje nekretnine u k.o. Novska radi građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - Aglomeracija Novska - izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje na području grada Novske, donosi

Z A K L J U Č A K

 

I. Pozivaju se nasljednici iza pokojnog Milana Bajića iz Novske, Partizanska 128, rođenog 01.01.1951. godine u Kričkama, Novska, umrlog dana 08.11.1991. godine, upisanog kao vlasnika zk.č.br. 1601/4, pašnjak Samar brdo u Samaru od 3327 m² upisane u z.k.ul. 1477 k.o. Novska (k.č.br. 69 upisane u posjedovni list broj 2346 k.o. Novska upisanog posjednika Bajić Milan Mišin, Bukovačka ulica 128, Novska), da se jave ovom javnopravnom tijelu, te stupe u predmetni postupak.

II. Osobama pozvanim da stupe u postupak određuje se privremena zastupnica u osobi Lidiji Vincent, odvjetnici iz Kutine, Kneza Trpimira 4, radi zaštite njihovih prava i interesa u postupku nepotpunog izvlaštenja nekretnina u k.o. Novska radi građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - Aglomeracija Novska - izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje na području grada Novske - Novska, 3. skupine na katastarskim česticama u k.o. Novska, k.o. Bročice i k.o. Brestača.

III. Poziva se privremena zastupnica da se prihvati povjerene joj dužnosti, te da ju u svemu savjesno i po zakonu obavlja.

IV. Određuje se usmena rasprava po prijedlogu VODOVOD NOVSKA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju iz Novske, Adalberta Knoppa 1a, za nepotpuno izvlaštenje nekretnine u k.o. Novska osnivanjem prava služnosti radi građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - Aglomeracija Novska - izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje na području grada Novske - Novska, 3. skupine na katastarskim česticama u k.o. Novska, k.o. Bročice i k.o. Brestača i to na dijelu zk.č.br. 1601/4, upisane u z.k.ul. 1477 k.o. Novska, osnivanjem prava služnosti u površini od 10 m², za dan

 

27. lipnja 2019. godine u 10,00 sati,

           

            Rasprava će se održati u prostorijama Ispostave Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, (zgrada Gradskog vijeća), podrum, soba broj 21.

 

Zaključak

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304