Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

22.07.2019

Zaključak o određivanju privremene zastupnice, pozivanju stranke i određivanju dana usmene rasprave

- Paunović Milan Jovanov, Paklenica 6, sada nepoznatog prebivališta i boravišta


Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Novska, na temelju članka 34., 54. i 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09) – nastavno ZUP, a u svezi članka 35. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine" broj 74/14 i 69/17) - nastavno ZOIN, u upravnoj stvari po prijedlogu VODOVODA NOVSKA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju iz Novske, Adalberta Knoppa 1a, za nepotpuno izvlaštenje nekretnine u k.o. Paklenica radi građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - Aglomeracija Novska - sustav odvodnje naselja istočnog dijela grada Novske, donosi

Z A K L J U Č A K

Poziva se upisan vlasnik i posjednik k.č.br. 444, voćnjak u selu od 813 m² upisane u z.k.ul. 128 k.o. Paklenica, te u posjedovni list 100 k.o. Paklenica i to Paunović Milan Jovanov, Paklenica 6, sada nepoznatog prebivališta i boravišta, da se javi ovom javnopravnom tijelu, te stupi u predmetni postupak.

Osobi pozvanoj da stupi u postupak određuje se privremena zastupnica u osobi Lidiji Vincent, odvjetnici iz Kutine, Kneza Trpimira 4, radi zaštite njegovih prava i interesa u postupku nepotpunog izvlaštenja nekretnina u k.o. Paklenica radi građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - Aglomeracija Novska - sustav odvodnje naselja istočnog dijela grada Novske, na katastarskim česticama u k.o. Novska, k.o.  Stari Grabovac, k.o. Paklenica, k.o. Voćarica, k.o. Jazavica, k.o. Roždanik i k.o. Gornji Rajić.

Poziva se privremena zastupnica da se prihvati povjerene joj dužnosti, te da ju u svemu savjesno i po zakonu obavlja.

Određuje se usmena rasprava po prijedlogu VODOVODA NOVSKA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju iz Novske, Adalberta Knoppa 1a, za nepotpuno izvlaštenje nekretnine u k.o. Paklenica osnivanjem prava služnosti radi građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - Aglomeracija Novska - sustav odvodnje naselja istočnog dijela grada Novske, na katastarskim česticama u k.o. Novska, k.o. Stari Grabovac, k.o. Paklenica, k.o. Voćarica, k.o. Jazavica, k.o. Roždanik i k.o. Gornji Rajić i to na dijelu k.č.br. 444, upisane u z.k.ul. 128 k.o. Paklenica, osnivanjem prava služnosti u površini od 11 m², za dan

28. kolovoza 2019. godine u 10,00 sati,

Rasprava će se održati u prostorijama Ispostave Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, (zgrada Gradskog vijeća), podrum, soba broj 21.

 

Zaključak

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304