Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

26.09.2018

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

- Služba za zajedničke poslove i Služba za gospodarstvo

Sukladno članku 61. stavak 8. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12 i 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 • Služba za zajedničke poslove
 • Odjel za ljudske potencijale i besplatnu pravnu pomoć
 • Samostalni/a upravni/a referent/ica - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice           

 Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili politološke struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

 

 • Služba za gospodarstvo
 • Odjel za stambeno zbrinjavanje, promet i poljoprivredu
 • viši/a upravni/a referent/ica - 1 izvršitelj izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravne struke,                                              
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,   
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na računalu


Osim navedenih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na oglas  navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
 3. presliku diplome,
 4. presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, ugovor o stručnom osposobljavanju, rješenje o rasporedu na radno mjesto ili sl.).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr), neposredno ili poštom na adresu:
Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji
Stjepana i Antuna Radića 36
44000 Sisak
S naznakom „ZA OGLAS – naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje“

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu  ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu za oglas dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu za oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužna dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.  

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predstojnica Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Za kandidate/kinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se pisani dio testiranja i razgovor s Komisijom  radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima. 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji (www.udu-smz.hr) istovremeno sa objavom oglasa.

Kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o mjestu i danu održavanja testiranja na web-stranici Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji (www.udu-smz.hr) najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji. 

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

 

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Tekst oglasa
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304