Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

29.09.2016

Pravilnik o zaštiti na radu

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine” br. 71/14, 118/14, 154/14) i na temelju odredaba općih akata Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, predstojnica donosi Pravilnik o zaštiti na radu kojim se uređuju prava, obveze i odgovornosti radnika u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, te provođenje i unapređivanje zaštite na radu prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i drugih propisa, sa svrhom da se svim osobama na radu osiguraju uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje.

 

Pravilnik o zaštiti na radu

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304