Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

19.12.2017

OBAVIJEST

- podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi u 2018. godini


Od 1. siječnja do 15. veljače 2018. godine otvoren je zakonski rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ broj 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15).

Uz zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnositelj je obvezan za sebe i sve članove obitelji priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave,

2. uvjerenje o prebivalištu za razdoblje od 08. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva,

3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina,

4. uvjerenje općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine,

5. potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina,

6. potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao i druge odgovarajuće dokaze o primanjima u prethodnoj godini,

7. uvjerenje nadležnog suda u skladu s člankom 29. stavkom 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi,

8. izjavu vlasnika/suvlasnika nekretnine kojom dopušta podnositelju zahtjeva obnovu/popravak/nadogradnju na nekretnini u njegovu vlasništvu/suvlasništvu kao i upis zabrane otuđenja,

9. presliku građevinske dozvole ili potvrdu da se gradilište/kuća nalazi u građevinskoj zoni.

Dokumentaciju pod gore navedenim točkama 3., 4. i 5. potrebno je dostaviti za mjesta gdje je podnositelj zahtjeva, kao i svi njegovi članovi obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje, imao prijavljeno prebivalište od 08. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva, kao i za mjesta svih boravišta u navedenom razdoblju.

Dokazi o ispunjavanju uvjeta za stambeno zbrinjavanje prema točkama 3.-8. ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi odbacit će se rješenjem na koje se može izjaviti žalba.

Za potrebe postupka podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje propisanih Uredbom o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“ broj 30/14 i 115/16), kao što su:

1. izvadak iz matične knjige za djecu predškolske dobi, odnosno potvrda iz škole ili fakulteta za školsku djecu,

 2. dokaz o plaći od poslodavca za posljednja tri mjeseca ili ako nije zaposlen dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju,

3. diploma ili svjedodžba o završenom obrazovanju za sve članove obitelji navedene na zahtjevu,

4. dokaz o najmu ili korištenju stambene jedinice, a za stanovanje kod člana obitelji treba dostaviti potpisanu izjavu i ovjerenu kod javnog bilježnika,

5. izvršno rješenje o statusu člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane,

 6. rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz domovinskog rata ili ratnog vojnog invalida pripadnika Hrvatskog vijeća obrane,

7. dokaz (rješenje) o utvrđenoj invalidnosti,

8. izvadak iz Registra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili potvrda o utvrđenom statusu pripadnika Hrvatskog vijeća obrane,

9. zapisnik nadležne policijske uprave i socijalna anamneza nadležnog centra za socijalnu skrb ako je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva koji je na zahtjevu za stambeno zbrinjavanje žrtva nasilja u obitelji,

10. potvrda o statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice ,

11. izjava podnositelja zahtjeva pod materijalnom i kaznenom odgovornošću ovjerena kod javnog bilježnika:

• ako boravi u kući koja se smatra neuseljivom po čl. 9.a Zakona o područjima posebne državne skrbi,

• za izgradnju nove kuće na građevinskom zemljištu,

• ako boravi u stambenoj jedinici nedostatne površine propisane Zakonom o područjima posebne državne skrbi,

 

kao i ostalu dokumentaciju na temelju zahtjeva Ureda državne uprave.

 

 

ZAHTJEVI UVRŠTENI NA LISTU PRVENSTVA ZA 2017. GODINU

 

Zahtjevi uvršteni na Listu prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2017. godinu, za koje u 2017. godini nije doneseno rješenje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje, prenijet će se na Listu prvenstva za 2018. godinu, pri čemu se iznova utvrđuje mjesto zahtjeva na listi prvenstva. Ujedno, podnositelji zahtjeva uvršteni na Listu prvenstva za 2017. godinu mogu podnijeti novu dokumentaciju ukoliko ista ima utjecaja na drugačije mjesto na Listi prvenstva. Primjerice, novorođeno dijete, smrt člana obitelji podnositelja zahtjeva, stjecanje višeg stupnja stručne spreme, potvrde o novčanim primanjima za protekla tri mjeseca i slično.

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304