Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

30.03.2018

Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2018. godinu

- za područje Sisačko-moslavačke županije

VAŽNE NAPOMENE: 

Smatra se da su podnositelji zahtjeva podnošenjem zahtjeva dali pristanak na objavu podataka navedenih u Listi prvenstva sukladno članku 12.a stavku 4. Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, broj: 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15).

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji provodit će postupak za podnositelje zahtjeva s 1. i 2. Liste prvenstva nakon što Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje dostavi podatke o broju i površini raspoloživih stambenih jedinica.

Zahtjeve podnositelja s 3. i 4. Liste prvenstva ovaj Ured rješavat će u postupku sukladno osiguranim sredstvima u tekućoj proračunskoj godini za tu namjenu.

Na objavljene Liste prvenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči  Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji. Prigovor se podnosi pisanim putem na adresu: Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, S. i A. Radića 36, Sisak ili usmeno na zapisnik.

Liste prvenstva za 2018. godinu postaju izvršne 15. svibnja 2018. godine. 


Na temelju članka 12.a stavka 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (''Narodne novine'', broj: 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15) predstojnica Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji donijela je Odluku o utvrđivanju Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu.


Odluku o utvrđivanju Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2018. godinu


Liste prvenstva utvrđuju se za područje Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini prema načinu zbrinjavanja iz članka 8. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. Zakona o područjima posebne državne skrbi:

1. LISTA - za podnositelje zahtjeva koji su tražili stambeno zbrinjavanje davanjem u najam obiteljske kuće ili stana na područjima od posebne državne skrbi (A i C model)

2. LISTA - za podnositelje zahtjeva koji su tražili stambeno zbrinjavanje davanjem u najam oštećene obiteljske kuće (B model)

3. LISTA - za podnositelje zahtjeva koji su tražili stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta (D model)

4. LISTA - za podnositelje zahtjeva koji su tražili stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u svom vlasništvu (E model).

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304