Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Postupak promjene osobnog imena (imena i prezimena)

  • punoljetne osobe
  • maloljetne osobe
  • po prestanku braka
  • po prestanku životnog partnerstva

 

Postupak promjene osobnog imena, imena ili prezimena, propisan je Zakonom o osobnom imenu (Narodne novine“ broj 118/12) i Zakonom o izmjeni i dopunama zakona o osobnom imenu („Narodne novine“ broj 70/2017). Uz zahtjev stranka je za donošenje rješenja dužna priložiti 35,00 kuna za upravnu pristojbu sukladno Tar.br. 2. Tarife upravnih pristojbi sadržane u Uredbi  o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj: 8/17) na  način propisan člankom 13. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj: 115/16) kojim je propisano plaćanje upravne pristojbe ili dokaz oslobođenja  od plaćanja pristojbi. Zahtjev se predaje u sjedištu Ureda ili ispostavama prema mjestu prebivališta.

 

Ako roditelji djeteta nisu djetetu odredili osobno ime u roku 30 dana od dana rođenja djeteta, matičar koji je nadležan za upis tog djeteta u maticu rođenih dužan je o tome izvijestiti nadležni centar za socijalnu skrb radi određivanja osobnog imena djeteta.

 

Maloljetnom djetetu promijeniti će se osobno ime, ime ili prezime, na zahtjev roditelja, posvojitelja ili skrbnika uz suglasnost Centra za socijalnu skrb. Ako je dijete starije od 10 godina potrebna je i njegova suglasnost. Osobno ime maloljetnog djeteta čiji roditelji nisu u braku, promijenit će se na zahtjev roditelja kod kojega dijete živi ili mu je povjereno sukladno pravomoćnoj sudskoj odluci, uz suglasnost drugog roditelja. U slučaju nepostojanja suglasnosti drugog roditelja iz oba navedena slučaja, na spor roditelja primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojima se uređuju obiteljski odnosi. Odluku nadležnog tijela roditelj će priložiti zahtjevu za promjenu osobnog imena djeteta.

 

Bračni drug koji je sklapanjem braka mijenjao prezime, u slučaju prestanka braka sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi, može se u roku od godinu dana od dana prestanka braka vratiti na prezime koje je imao prije sklapanja braka, o čemu se pred matičarom daje izjava, koja se upisuje u maticu rođenih.

 

Životni partner koji je sklapanjem životnog partnerstva mijenjao prezime,u slučaju prestanka životnog partnerstva, može se u roku od godinu dana prestanka životnog partnerstva vratiti na prezime koje je imao prije sklapanja životnog partnerstva, o čemu se pred matičarom daje izjava, koja se upisuje u maticu rođenih.

 

Uz obrazloženi zahtjev stranka je dužna priložiti:

  • presliku osobne iskaznice,
  • uvjerenje Općinskog suda da protiv stranke nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna,
  • 35,00 kuna za upravnu pristojbu na gore opisani način,
  • punomoć kojom određuje opunomoćenika za zaprimanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj (ZA OSOBE KOJE PODNOSE ZAHTJEV, A NALAZE SE U INOZEMSTVU, TJ. NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ I KOJE NEMAJU U REPUBLICI HRVATSKOJ OSOBU OVLAŠTENU ZA ZASTUPANJE),
  • osobni identifikacijski broj-OIB (ZA OSOBE KOJE NEMAJU ODREĐEN OIB).

 

OBRASCI

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304