Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Obnova ratom ili terorističkim aktom oštećenih i uništenih stambenih objekata

U postupku utvrđivanja prava na obnovu ratom ili terorističkim aktom oštećenih i uništenih stambenih objekata primjenjuje se Zakon o obnovi (NN 24/96, 54/96, 87/96 i 57/00, 38/09, 45/11 i 51A/13).

Postupci se pokreću i provode isključivo po zahtjevu stranke. Zahtjevi se podnose za:

 • obnovu,  (IV, V i VI stupanj oštećenja),
 • potporu za popravak oštećenja ( I, II, i III stupanj oštećenja),
 • potporu za opremanje predmetima kućanstva,
 • povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – dovršenje radova obnove,
 • prelokaciju – izgradnja na novoj lokaciji,
 • i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještanje u socijalnu ustanovu.

 

Prema odredbama Zakona o obnovi, pravo može ostvariti:

- vlasnik odnosno suvlasnik obiteljske kuće ili stana odnosno zaštićeni najmoprimac, koji je to bil prije početka oružanih sukoba na ovom području i sada u vrijeme donošenja rješenja,

 • da je obiteljska kuća ili stan u pretrpjela ratnu štetu,
 • da je s članovima svoje obitelji do početka ratnih operacija na tom području u njoj  prebivalo - stanovao,
 • da nije koristio kreditna ili donacijska sredstva  za obnovu,
 • da nije ostvario pravo na kuću ili stan na području RH, te da u mjestu prebivališta nema drugu useljivu kuću ili stan.

Navedeni zakonski uvjeti kumulativno su propisani, što znači da svi moraju biti istovremeno ostvareni, pa se uslijed nepostojanja makar jednog od naprijed navedenih uvjeta, ne može ostvariti pravo na obnovu i opremanje.

Dokazom vlasništva stambenog objekta sukladno člankom 16. st. 4. Zakona o obnovu, smatra se izvod iz zemljišne knjige ili drugih javnih isprava u kojima se upisuje pravo vlasništva, ili izvod iz katastra, odnosno drugih ovjerenih geodetsko-kartografskog podataka nadležnog tijela ili ugovor na temelju kojeg se stječe pravo vlasništva na nekretninom, a iznimno ovjerena izjava podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću koju su potpisala dva svjedoka. Stavkom 5. istog članka propisano je da će tijelo koje vodi postupak službenim putem pribaviti dokaz da je podnositelj bio vlasnikom, odnosno suvlasnikom obiteljske kuće za koju je podnesen zahtjev za obnovu i to prije početka oružanog sukoba na tom području.

Prebivanje u smislu odredbe članka 5. Zakona o obnovi podrazumijeva stalno nastanjenje u objektu radi ostvarenja stambenih i životnih potreba, pa iako se dokazuje uvjerenjem o prebivanju, kao javnom ispravom, ta se činjenica može dokazivati i drugim dokaznim sredstvima.  

Ratna uništenja ili oštećenja materijalnih dobara u smislu Zakona o obnovi priznaju se prema uputi za primjenu Zakona o utvrđivanju ratne štete, a ratnom štetom su obuhvaćeni gubici nastali kao rezultat ratnih (vojnih) djelovanja ili njihovih posljedica, djelovanja neprijateljskih vojnih i paravojnih formacija ili podržavanih terorističkih ili drugih jedinica.

Nakon provedenog postupka, utvrđenja činjeničnog stanja odnosno uvjeta, donosi se rješenje o pravu na obnovu ili potporu, ovisno o stupnju oštećenja.

 

Šteta nastala uslijed terorističkog akta ili javnih demonstracija

Utvrđivanje prava na štetu nastalu uslijed terorističkog akta ili javnih demonstracija regulirano je Zakonom o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkog akta ili javnih demonstracija (NN 117/03).

Postupci se pokreću po pisanom zahtjevu s opisom načina nastanka štete, vremena i opisom oštećenja. Šteta se nadoknađuje obnovom stambenog objekta sukladno odredbama Zakona o obnovi.

Zakonom se uređuje odgovornost za štetu počinjenu aktima terora i drugim aktima nasilja poduzet s ciljem teškog narušavanja javnog reda zastrašivanjem i izazivanjem osjećaja nesigurnosti građana te uslijed demonstracija i drugih oblika masovnog izražavanja raspoloženja na javnim mjestima. Terorističkim aktom smatra se osobito akt nasilja izvršen u pravilu iz političkih pobuda s ciljem izazivanja straha, užasa i osjećaja osobne nesigurnosti građana. 

 

Odgovorna služba:

 • Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
 • Odjel za stambeno zbrinjavanje i obnovu

 

OBRAZAC:

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304