Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Registar zaklada Republike Hrvatske

 

Osnivanje i djelovanje zaklada u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o zakladama („Narodne novine“, br. 106/18.) i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 56/19.).
 
Zaklada je imovina namijenjena da sama, odnosno prihodima što ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe.
Zaklade se upisuju u Registar zaklada pri Uredu državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave, prema sjedištu zaklade.

Zakladu može osnovati domaća ili strana fizička ili pravna osoba. Ako zakladu osniva jedan zakladnik, zaklada se osniva aktom o osnivanju zaklade (odluka, izjava, oporuka i sl.). Ako zakladu osniva zajednički više osoba, akt o osnivanju donosi se u obliku ugovora.

Akt o osnivanju zaklade mora sadržavati: 

 • osobno ime i prebivalište ili naziv i sjedište pravne osobe zakladnika
 • osobni identifikacijski broj (OIB) zakladnika, a ako zakladnik nema osobni identifikacijski broj (OIB), broj putovnice zakladnika
 • naziv i sjedište zaklade
 • svrhu zaklade
 • podatke o imovini zaklade koju je zakladnik namijenio za ostvarivanje svrhe zaklade (osnovna imovina)
 • može sadržavati i druge odredbe od važnosti za osnivanje i djelovanje zaklade kao i pitanja koja se mogu urediti statutom.

Oporuka kojom se osniva zaklada mora sadržavati:

 • odredbe o svrsi zaklade
 • očitovanje volje zakladnika da se određena imovina namjenjuje za osnivanje zaklade.

Akt o osnivanju mora biti sastavljen u pisanom obliku.

Zahtjev za upis u Registar zaklada podnosi nadležnom Uredu državne uprave osoba ovlaštena za zastupanje zaklade u dva primjerka te se uz njega prilaže:

 • akt o osnivanju zaklade (izjava, odluka, ugovor) - javnobilježnički ovjeren
 • odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje zaklade
 • oduka o imenovanju članova tijela upravljanja zaklade
 • potvrdu o svojstvu izvršitelja oporuke
 • preslika isprave o identitetu osoba ovlaštenih za zastupanje
 • dokaz o uplaćenim novčanim sredstvima za osnivanje zaklade odnosno drugoj osnovnoj imovini iz kojeg je vidljivo da je imovina koju je zakladnik namijenio zakladi njegovo vlasništvo
 • procjena ovlaštenog sudskog vještaka da su vrijednost osnovne imovine i predvidljivi prihodi koje bi ona mogla davati dostatni za ostvarivanje svrhe zaklade
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu zakladnika
 • izjave o unošenju imena ili naziva u naziv zaklade iz članka 14. stavka 2., 3. i 4. Zakona o zakladama
 • pravomoćna presuda nadležnog suda ako je oporuka pobijana
 • statut zaklade
 • za donošenje rješenja 35,00 kuna za upravnu pristojbu sukladno Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi sadržane u Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17.) na način propisan člankom 13. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16.) kojim je propisano plaćanje upravne pristojbe ili dokaz oslobođenja od plaćanja pristojbi.

Zaklada stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar zaklada Republike Hrvatske. 

Zaklada može obavljati svoju djelatnost nakon upisa u Registar zaklada Republike Hrvatske.


Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

Strane zaklade upisuju se u Registar stranih zaklada pri nadležnim Uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave, prema sjedištu strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za upis u Registar stranih zaklada podnosi nadležnom Uredu državne uprave osoba ovlaštena za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev se podnosi u dva primjerka te se uz njega prilažu:

 • izvadak iz registra strane države u koji je strana zaklada upisana iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana
 • akt o osnivanju, statut ili drugu ispravu o osnivanju, koju je ovjerilo nadležno tijelo strane države iz koje je vidljivo tko je ovlašten za stupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana, ako po pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar
 • odluka o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj
 • odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupane strane zaklade u Republici Hrvatskoj
 • ovjereno revizorsko izvješće o poslovanju zaklade u prethodnoj poslovnoj godini
 • preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj
 • ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz članka 14. stavka 3. podstavka 1. - 5. Pravilnika
 • za donošenje rješenja 35,00 kuna za upravnu pristojbu sukladno Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi sadržane u Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17.) na način propisan člankom 13. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16.) kojim je propisano plaćanje upravne pristojbe ili dokaz oslobođenja od plaćanja pristojbi.

Strana zaklada upisom u Registar stranih zaklada ne stječe svojstvo pravne osobe.

Zaklada može početi obavljati svoju djelatnost nakon upisa u Registar stranih zaklada.


Upis promjena u Registar zaklada

Osoba ovlaštena za zastupanje zaklade podnosi nadležnom Uredu državne uprave u dva primjerka zahtjev za upis promjena u Registar zaklada koje se odnose na:

 • naziv
 • sjedište i adresu sjedišta
 • osobe ovlaštene za zastupanje i članove tijela upravljanja zaklade, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata
 • svrhu
 • statut
 • prestanak zaklade.

Zahtjevu za upis promjena prilaže se:

 • zapisnik o radu i odlukama tijela zaklade koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u registar zaklada te novi statut ili njegove izmjene i dopune odnosno izmjene i dopune akta o osnivanju
 • ostali prilozi sukladno zahtjevu (navedeno za pojedine rubrike zahtjeva)
 • za donošenje rješenja 35,00 kuna za upravnu pristojbu sukladno Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi sadržane u Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17.) na način propisan člankom 13. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16.) kojim je propisano plaćanje upravne pristojbe ili dokaz oslobođenja od plaćanja pristojbi.

 

Plaćanje upravnih pristojbi - upute strankama

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za opću upravu, Odjel za opću upravu osobi ovlaštenoj za zastupanje i članovima tijela upravljanja zakladom na temelju  Zahtjev za izdavanje izvatka iz Registra zaklada izdaje izvadak iz Registra zaklada.

OBRASCI:

Obrazac broj 1 - Zahtjev za upis u Registar zaklada Republike Hrvatske

Obrazac broj 2 - Podaci o zakladniku, osobama ovlaštenim za zastupanje, likvidatoru i članovima tijela upravljanja zaklade

Obrazac broj 3 - Zahtjev upis promjena u Registar zaklada Republike Hrvatske

Obrazac broj 4 - Zahtjev za upis u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

Obrazac broj 5 - Zahtjev za upis promjena u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

Zahtjev za izdavanje izvatka iz Registra zaklada

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304