Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Otvaranje obrta te registracija domaće radinosti i sporednog zanimanja

Za obavljanje slobodnih i vezanih obrta obrtnik mora imati obrtnicu. Za sve poslove vezane uz izdavanje obrtnice, upisa u obrtni registar, promjene u vezi s obavljanjem i prestankom obrta možete se obratiti Službi za gospodarstvo Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Prijava za upis u Obrtni registar podnosi se na propisanim obrascima koji se dobivaju i ispunjavaju u Uredu ili mogu biti preuzeti s interneta, s web stranice Ureda ili Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Potrebni prilozi

 1. preslika osobne iskaznice za državljane Republike Hrvatske, za stranca preslika putne isprave, prijava boravka u RH ili preslika osobne iskaznice ako ima trajno nastanjenje u RH,
 2. dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano Zakonom (liječnička svjedodžba ili uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove odnosno Sanitarna iskaznica)
 3. dokaz da ima stručnu spremu za obavljanje vezanog obrta (svjedodžba o završnom ispitu ili majstorskom ispitu ili diploma ili uvjerenje o osposobljenosti, ili preslika radne knjižice)
  • Ukoliko obrtnik nema odgovarajuću stručnu spremu da bi mogao obavljati vezanu djelatnost za početak obavljanja obrta potrebno je zaposliti osobu sa odgovarajućom stručnom spremom i priložiti kao u točki 3, te Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
  • Popis vezanih i povlaštenih obrta objavljen je u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, NN 42/08
 4. dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta potreban prostor (ugovor o zakupu ili kupoprodajni ugovor, zemljišnoknjižni izvadak, darovni ugovor, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju);  - original ili kopija ovjerena kod javnog bilježnika.

 

Dokazi koji se pribavljaju po službenoj dužnosti

 • da odlukom suda časti nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti (potvrda hrvatske obrtničke komore)
 • da pravomoćnom presudom i rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti (uvjerenje Ministarstva pravosuđa)


Ostale upute

 • Obrt može biti upisan, a ne početi s radom (upis bez početka), rok za podnošenje prijave početka rada je godina dana od dana izdavanja obrtnice
 • Svaku promjenu vezanu za obavljanje obrta (djelatnost, sjedište, tvrtka, privremena obustava poslovanja i drugo) obrtnik je dužan u zakonskom roku prijaviti ovom Uredu
 • Stranac upisuje obrt isključivo bez početka obavljanja obrta, a prilikom prijave početka rada dužan je priložiti dozvolu za boravak i rad
 • Prostor u kojem se obrt obavlja mora udovoljavati posebnim propisima kojima se uređuje graditeljstvo, a oprema mora udovoljavati uvjetima određenim propisima o tehničkoj opremljenosti koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo)
 • Obrtnici koji su upisani u Obrtni registar za obavljanje djelatnosti prijevoza (osoba, stvari i taxi prijevoz) moraju prije početka obavljanja djelatnosti pribaviti odobrenje za prijevoz (licenciju) od ove Službe odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

 

Uplate:

 • Uplata 1:   državna upravna pristojba, iznos 250,00 kn 
 • Uplata 2:  Cijena obrtnice - od 2.01.2018. do 1.1.2019. – svi su oslobođeni plaćanja cijene obrtnice (prema Odluci o izmjeni odluke o utvrđivanju cijene obrtnice NN 3/18)

Plaćanje upravnih pristojbi - upute strankama

 

Pravni izvori:

Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13)
Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra („Narodne novine“ broj 58/09)
Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastice („Narodne novine“ broj 42/08)
Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama („Narodne novine“ broj 101/95)
Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrt („Narodne novine“ broj 60/10)
Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (Narodne novine“ broj 58/07 i 72/07 – ispr.)
Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“ broj 112/07)

 

Upute za pravne osobe koje obavljaju djelatnost na obrtnički način:

 • obrt obavlja i pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost navedenu u popisu vezanih obrta za obavljanje kojih se, kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, ili odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit, ako izvodi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja
 • pravna osoba mora zaposliti najmanje jednog radnika koji ispunjava uvjete iz članka 8. stavak 1. (da mu pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje)  i članka 9. stavak 1. i 2. (uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita, te da udovoljava i posebnim zdravstvenim uvjetima),
 • pravna osoba koja obavlja vezane ili povlaštene obrte dužna je za svaki izdvojeni pogon imenovati stručnog poslovođu koji ispunjava ove uvjete
 • Ured državne uprave, Služba za gospodarstvo, vodi evidenciju o pravnim osobama i radnicima, i izdaje rješenja o udovoljavanju svim navedenim uvjetima

 

DOMAĆA RADINOST - SPOREDNO ZANIMANJE

Zakona o obrtu (Narodne novine 143/13) omogućeno je obavljanje gospodarskih djelatnosti osobnim radom kao domaća radinost ili sporedno zanimanje.

 1. Domaću radinost ili sporedno zanimanje ne može obavljati osoba koja obavlja registriranu samostalnu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja, poljoprivrede i šumarstva od koje dohodak ili dobit utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, a obveznik je poreza na dodanu vrijednost
 2. Domaća radinost - izrada proizvoda koju obavlja fizička osoba kod kuće osobnim radom, ako ispunjava uvjete iz propisa kojima se uređuje pojedina djelatnost
 3. Sporedno zanimanje - obavljanje uslužnih djelatnosti kod kuće osobnim radom, odnosno kod naručitelja usluge, ako udovoljava posebnom uvjetu stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, ako obavlja djelatnost s popisa vezanih obrta

Prijava za upis u evidenciju i za sve promjene može se dobiti u Službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Odjel za gospodarstvo, promet i poljoprivredu i u ispostavama, ili mogu biti preuzeti s interneta, s web stranice Ureda ili Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Izjava o osobnim podacima za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za sporedno zanimanje i domaću radinost
 


Potrebni dokumenti:

 1. preslika osobne iskaznice
 2. dokaz o stručnoj spremi za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja  (ako je djelatnost na popisu vezanih djelatnosti: svjedodžba o završnom ispitu/ diploma o  majstorskom ispitu/ uvjerenje o osposobljenosti ) - preslika i original na uvid
 3. Potvrda Porezne uprave da podnositelj zahtjeva NIJE obveznik poreza na dodanu vrijednost.

      

Upravna pristojba:
Plaćanje upravnih pristojbi propisano je Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16), a visina upravne pristojbe propisana je tar.br. 2. točka 1. Tarife upravnih pristojbi sadržane u Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj  8/17, 37/17 i 129/17), u iznosu od 35 kn.

Upravna pristojba može se platiti izravno na račun: HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-1548-OIB ili iznimno u državnim biljezima.

Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati i to: presliku naloga za plaćanje (uplatnica) ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom, odnosno presliku izvatka računa ako je pristojba plaćena bezgotovinskim nalogom. 


Osnovni propisi

Zakon o obrtu (NN 143/13)
Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra (NN 58/09)
Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastice (NN 42/08)
Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama (NN 101/95)
Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrt (NN 60/1017/12)
Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007. (NN 58/07 i 72/07 – ispr.)
Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima (NN 112/07)

 

 

Djelatnost dadilja

 

Obavljanje djelatnosti dadilje regulira:

Dadilja je fizička osoba koja djelatnost dadilje obavlja kao obrtnik ili je zaposlena kod obrtnika koji obavlja djelatnost dadilje te koja je upisana u imenik dadilja.

Djelatnost dadilje može se obavljati u:

 • stambenom prostoru u kojem obrtnik stanuje
 • stambenom prostoru roditelja djeteta u kojem se obavlja djelatnost dadilje
 • poslovnom prostoru koji koristi obrtnik za bavljanje djelatnosti dadilje.

Djelatnost dadilje ne može se obavljati u stambenom ili poslovnom prostoru u kojem se pružaju usluge obiteljskog doma ili udomitelja, sukladno posebnim propisima.

Djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina.

Istodobno se može čuvati, brinuti i skrbiti o najviše dvanaestoro djece.

U obavljanju djelatnosti dadilje ne može se istodobno čuvati, brinuti se i skrbiti o djetetu mlađem od godinu dana i o djetetu s teškoćama u razvoju.

Dadilja može biti osoba koja:

 • je poslovno sposobna,
 • ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj,
 • ima opću zdravstvenu sposobnost za rad (dokaz: potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijaliste medicine rada u privatnoj praksi),
 • nije pravomoćno osuđena te se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela protiv života i tijela,
 • nema izrečenu sigurnosnu mjeru ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje,
 • nema izrečenu prekršajno pravnu sankciju za nasilje u obitelji,
 • poznaje hrvatski jezik i latinično pismo,
 • ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje,
 • je stručno osposobljena,
 • je upisana u imenik dadilja.

Poslove dadilje koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti u stambenom prostoru roditelja može obavljati samo obrtnik, samostalno osobnim radom, bez rada i pomoći druge osobe.

Između obrtnika i roditelja djeteta sklapa se pisani ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi vezani uz čuvanje, brigu i skrb djeteta.

Obrtnik mora:

 •  voditi evidenciju o sklopljenim ugovorima
 •  imati adresar djece

Za svako dijete koje dadilja čuva mora izraditi informacijsku karticu.

Obrtnik je dužan kod osiguratelja u Republici Hrvatskoj ili kod osiguratelja u državi članici Europske unije i državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi djetetu, roditelju ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem djelatnosti dadilje.

 

EU POTVRDA

EU potvrda je potvrda koja se izdaje hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano pružanje usluga na tržištu država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

EU potvrda izdaje se:

 1. fizičkim osobama koje obavljaju reguliranu profesiju sukladno Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj;
 2. fizičkim osobama koje obavljaju nereguliranu profesiju;
 3. fizičkim osobama obrtnicima;
 4. pravnim osobama.

 

EU potvrdu izdaje nadležno tijelo na zahtjev podnositelja u roku od 15 dana od dana podnesenog urednog zahtjeva. Nadležno tijelo za izdavanje EU potvrde dužno je istu izdati bez naknade za podnositelja zahtjeva, odnosno ne može od podnositelja zahtjeva tražiti plaćanje pristojbe ili naknadu drugih troškova.

 

Zahtjev za izdavanje EU potvrde

Nadležna tijela za izdavanje EU potvrde su:

a) za fizičke osobe potvrde izdaju nadležne komore, agencije, strukovne organizacije, središnja tijela državne uprave te uredi državne uprave u županijama, koje su osobu upisale u registar, odnosno evidenciju;

b) za fizičke osobe koje se bave reguliranom profesijom, a ne postoji odgovarajući registar, odnosno evidencija, potvrde izdaju tijela koja su posebnim propisima ovlaštena za provođenje postupka i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, odnosno središnja tijela državne uprave u čijem su djelokrugu rada određene regulirane profesije;

c) za pravne osobe potvrde izdaje Hrvatska gospodarska komora;

d) za fizičke osobe obrtnike potvrdu izdaju mjesno nadležni uredi državne uprave u županijama, gdje je obrt upisan, odnosno registriran;

e) za fizičke osobe koje se bave nereguliranom profesijom, potvrdu izdaje ministarstvo nadležno za rad.

 

Dodatna pitanja vezana za obrt stranke mogu postaviti, odnosno zatražiti potrebne upute putem e-maila: obrt@udu-smz.hr.

 

OBRASCI

Prijava za upis u Obrtni registar

Prijava za upis izdvojenog pogona u Obrtni registar

Prijava za upis ortaka u Obrtni registar

Zahtjev za izdavanje izvatka iz Obrtnog registra

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o upisu u Obrtni registar

Zahtjev za izdavanje EU potvrde (ručno popunjavanje)

Zahtjev za izdavanje EU potvrde (popunjavanje na računalu)

Prijava za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za sporedno zanimanje i domaću radinost

Zahtjev za upis pravne osobe koja obavlja djelatnost na obrtnički način

Zahtjev za dadilje

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304