Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Trgovina i utvrđivanje minimalnih uvjeta za trgovinu

Trgovina je gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, a obavlja se kao trgovina na veliko i kao trgovina na malo.

Djelatnost trgovine mogu obavljati pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje kupnje i prodaje i/ili pružanje usluga u trgovini (trgovci) i druge osobe navedene u članku 5. Zakona o trgovini („Narodne novine“, broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) i to ako ispunjavaju uvjete za obavljanje trgovine propisane člankom 12. Zakona o trgovini i Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine“, broj 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14).

Djelatnost trgovine ne može se početi obavljati prije nego što mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba izda rješenje da prodajni objekt, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina ispunjava uvjete propisane Zakonom o trgovini i propisima donesenim na temelju Zakona o trgovini, kao i druge uvjete propisane posebnim propisima. Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine podnosi se mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba.

Prije nego što nadležno tijelo izda rješenje, u prodajnom objektu ne smije se obavljati djelatnost trgovine. Iznimno, bez novog rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, ista se može obavljati u prodajnim objektima sukladno odredbama Zakona o trgovini ukoliko je za isti prodajni objekt već izdano rješenje o ispunjavanju uvjeta ako se radi o nastavku obavljanja djelatnosti trgovine, a u međuvremenu nije došlo do bitnih promjena vezanih uz prodajni objekt, opremu i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine.

Za izdavanje rješenja, osoba koja će obavljati djelatnost trgovine mora:

 • biti registrirana za obavljanje djelatnosti trgovine
 • imati pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom
 • dokazati da poslovni prostor ili objekt ispunjava uvjete propisane posebnim propisima (o higijeni hrane, zaštiti okoliša, uređenju naselja, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, života i zdravlja ljudi, te zaštite na radu)
 • dokazati da građevina u kojoj se nalazi poslovni prostor ispunjava uvjet „uporabljivosti“ građevine prema Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13 i 20/17).

 

Potrebni dokumenti:

Za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, stranka podnosi sljedeće dokumente:

 1. 1. zahtjev
 2. 2. dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe
 3. 3. izvadak iz sudskog registra, obrtnog registra ili drugi dokaz o registraciji
 4. 4. obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (samo trgovačka društva)
 5. 5. dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva i dr.)
 6. 6. dokaz za uporabu građevine sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) i to:

a) uporabna dozvola

b) u smislu odredbe čl. 175. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti ako su izdani, odnosno pribavljeni na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu novog Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13 i 20/17):

         Za građevine izgrađene do 15. veljače 1968.:

– uvjerenje katastarskog ureda da je građevina evidentirana u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja).

         Za građevine izgrađene od 16. veljače 1968. do 19. lipnja 1991.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19. lipnja 1991. i potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.

         Za građevine izgrađene od 20. lipnja 1991. do 01. listopada 2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene.

         Za građevine izgrađene od 01. listopada 2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– za objekte do 400 m² – potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera.

c) u smislu odredbe čl. 177. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti:

           Za rekonstruirane građevine:

– rješenja o izvedenom stanju ili potvrda o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno čl. 177. stavku 3. Zakona o gradnji.

          Za legalizirane građevine:

– rješenje o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 90/11)

– rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12).

d) izvadak iz zemljišne knjige ukoliko je iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložena uporabna dozvola

 1. 7. dodatni dokumenti – ovisno o prodajnom objektu ili drugim oblicima prodaje (navedeni popis je orijentacijske prirode, a koji je dokument potrebno u svakom pojedinom slučaju podnijeti ovisi isključivo o vrsti oblika prodaje i prodajnom objektu u kojem se obavlja djelatnost trgovine):
 • atest o ispravnosti električnih instalacija
 • atest o ispravnosti plinskih instalacija
 • atest o zdravstvenoj ispravnosti vode
 • rješenje Ministarstva zdravstva o provedenim mjerama za zaštitu od buke – izdaje nadležna sanitarna inspekcija
 • atest radnog okoliša (temperatura, vlažnost, provjetravanje, osvjetljenje, kvadratura i visina prostora)
 • prethodno odobrenje za obavljanje djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru (ukoliko je građevina u kojoj se namjerava obavljati djelatnost trgovine zaštićena kao kulturno dobro – izdaje ga konzervatorski odjel Ministarstva kulture, za područje Sisačko-moslavačke županije izdaje ga Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Sisku, I. Meštrovića 28) i dr.

 

Naknada

Upravna pristojba
 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar. br. 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17 i 37/17)
20 HRK            
 • za rješenja o utvrđivanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim prostorijama koja izdaju Uredi državne uprave u županijama i Grad Zagreb, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar. br. 49. Uredbe, kako slijedi:
 
 1. 1. za prodajne objekte površine do 200 m²
130 HRK
 1. 2. za prodajne objekte površine veće od 200 m²
280 HRK
 1. 3. za prodajne objekte u kojima se djelatnost trgovine obavlja izvan prodavaonica
50 HRK
 • za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba pred tijelima državne uprave, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar. br. 2.1. Uredbe
35 HRK
 • za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba, a koja izdaje Grad Zagreb, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar. br. 2.1. Uredbe.
50 HRK

 

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • iznimno, u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima.

 

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

 – popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe.

 

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 5. siječnja 2017. godine, uredi državne uprave u županijama, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba kao nadležna postupovna tijela, dužni su zahtjeve za izdavanje odgovarajućeg rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, kao i svu potrebnu dokumentaciju za izdavanje rješenja, zaprimati putem elektroničke pošte.

 

E-POSTUPAK za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonica (preduvjet za obavljanje uslužne djelatnosti trgovine)

 • Aplikacija za predaju zahtjeva, elektronski, za utvrđivanje minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, putem aplikacije, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o uplati upravne pristojbe na račun – sve u skeniram obliku.
 • Obrazac zahtjeva ispuni se i vlastoručno potpiše.
 • Obrazac zahtjeva pošalje se na e-poštu nadležnog postupovnog tijela (s naznakom e-zahtjev trgovina) zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o plaćanju pristojbe na račun – sve u skeniranom obliku (PDF format).
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem.
 • Rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonica izdaje se u roku od 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Rješenje se može, na zahtjev stranke, od nadležnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom.

Po zaprimanju rješenja može se započeti obavljati djelatnost trgovine.

Zahtjev za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonica

E-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županijama, odnosno Grad Zagreb s naslovom: e-zahtjev trgovina.

 

Dodatne informacije o uvjetima pristupa djelatnosti trgovine mogu se naći na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (http://www.mingo.hr/page/kategorija/trgovina-i-strateske-robe), dok se informacije o uvjetima pristupa svim uslužnim djelatnostima, kao i potrebni obrasci, nalaze i na mrežnoj stranici Jedinstvene kontaktne točke za usluge (www.psc.hr).

 

Nadležno tijelo i propisi

Uredi državne uprave u županiji, odnosno Gradski ured Grada Zagreba prema mjestu gdje se objekt nalazi

 

Propisi:

 • Zakon o trgovini („Narodne novine“, broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14)
 • Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/9334/99121/9952/00118/03107/07146/08137/09111/12125/1168/13110/15)
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine“, broj 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14)
 • Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo („Narodne novine“, broj 39/09 i 46/15)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba podnosi se žalba Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

 

OBRASCI:

Zahtjev za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonica

Zahtjev za izdavanje rješenja o prestanku važenja rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304