Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Licencija za unutarnji javni cestovni promet

Licencije za obavljanje prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu i autotaksi prijevoz

Pravna ili fizička osoba - obrtnik smije obavljati djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu ako je upisana u sudski, odnosno obrtni registar za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza i ako posjeduje licenciju za unutarnji prijevoz. Licenciju za unutarnji prijevoz izdaje ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, prema sjedištu/prebivalištu prijevoznika.

Uredi državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa izdaju licenciju za sljedeće vrste prijevoza:

- javni prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu

- javni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu

- posebne oblike prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu i

- autotaksi prijevoz.

 

Licencija se izdaje na razdoblje od deset godina.

 

Prijevoznik koji ima licenciju Zajednice, odnosno Europske unije za određenu vrstu prijevoza ne treba imati licenciju za tu vrstu unutarnjeg prijevoza, nego unutarnji prijevoz obavlja temeljem odgovarajuće licencije Zajednice.

 

Licenciju za unutarnji prijevoz može dobiti fizička osoba - obrtnik ili pravna osoba ako:

1. ima dobar ugled

2. ima financijsku sposobnost

3. ispunjava uvjet stručne osposobljenosti

4. ispunjava uvjet tehničke sposobnosti tako da je vlasnik najmanje jednog registriranog motornog vozila za pojedine vrste prijevoza za koju vrstu prijevoza traži licenciju, ili ako ima pravo na upotrebu tog vozila na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu ili leasingu, ugovora o podzakupu ili ugovora o najmu

5. ispunjava uvjet da ne postoji dug za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, što se dokazuje potvrdom ne starijom od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije i

6. ima poslovni nastan, odnosno sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

Potrebni dokumenti za izdavanje licencije za obavljanje prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu

1. zahtjev 

2. financijska sposobnost prijevoznika - Smatra se da financijsku sposobnost ima domaći prijevoznik ako ima na raspolaganju imovinu u visini od najmanje 9000 eura za prvo vozilo te 5000 eura za svako sljedeće vozilo, računajući u kunskoj protuvrijednosti, prema važećem tečaju Europske središnje banke (ECB) objavljenom u Službenom listu Europske unije. Iznimno, za ishođenje licencije za obavljanje prijevoza putnika vozilima koja osim sjedala vozača imaju najviše osam sjedala (osobni automobili kategorije M1) smatra se da domaći prijevoznik ima financijsku sposobnost ako na raspolaganju ima imovinu u visini od najmanje 3000 eura za prvo vozilo te 1500 eura za svako sljedeće vozilo, računajući u kunskoj protuvrijednosti, prema važećem tečaju Europske središnje banke (ECB) objavljenom u Službenom listu Europske unije. Financijska sposobnost dokazuje se jednim od sljedećih dokumenata:

- izvodom iz odgovarajućeg registra, iz kojeg je razvidna visina osnivačkog kapitala,

- preslikom bilance stanja koju je prijevoznik za proteklu godinu podnio poreznom tijelu,

- popisom pojedinih osnovnih sredstava, uključujući i troškove nabave ili uplate za vozila, poslovni prostor, uređaje i opremu,

- ispravom o vlasništvu neopterećenih nekretnina,

- ugovorom o namjenski vezanom depozitu u banci

- garancijom banke ili druge financijske institucije kojom se daje jamstvo za dobro poslovanje prijevoznika za razdoblje važenja garancije u visini od najmanje 9000 eura za prvo vozilo te 5000 eura za svako sljedeće vozilo, računajući u kunskoj protuvrijednosti, prema važećem tečaju Europske središnje banke (ECB), odnosno u visini od najmanje 3000 eura za prvo vozilo te 1500 eura za svako sljedeće vozilo za ishođenje licencije za obavljanje prijevoza putnika vozilima koja osim sjedala vozača imaju najviše osam sjedala (osobni automobili kategorije M1) – napomena: bankom i drugom financijskom institucijom, u smislu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, smatraju se banke koje su dobile dozvolu Hrvatske narodne banke za izdavanje garancija na području Republike Hrvatske, sukladno zakonu kojim se uređuje bankarstvo, odnosno poslovanje društava za osiguranje,

- potvrdom o raspoloživim novčanim sredstvima ili

- policom osiguranja imovine na odgovarajući iznos;

4. uvjet stručne osposobljenosti dokazuje se jednim od sljedećih dokumenata:

- preslika uvjerenja o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza,

- preslika diplome VSS ili VŠS cestovnog prometnog smjera,

- preslika ugovora o radu sa stručno osposobljenim upraviteljem prijevoza,

- preslika ugovora o obavljanju poslova upravitelja prijevoza s fizičkom osobom koja je stručno osposobljena za upravitelja prijevoza, odnosno s pravnom osobom koja ima zaposlenog stručno osposobljenog upravitelja prijevoza – napomena: upravitelj prijevoza je osoba koja je položila ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza;

5. uvjet tehničke sposobnosti prijevoznika – dokazuje se preslikama prometnih dozvola, odnosno ugovora o leasingu ili ugovora o zakupu vozila, za svako vozilo kojim će se obavljati djelatnost javnog cestovnog prijevoza;

6. uvjet nepostojanja duga za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – dokazuje se potvrdama nadležnih tijela da ne postoji dug za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – potvrda ne smije biti starija od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije;

7. dokaz o uplati upravne pristojbe.

 

Potrebni dokumenti za izdavanje licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika

1. zahtjev

2. preslika važeće police osiguranja svih putnika u vozilu kojim se obavlja autotaksi prijevoz, a koja je sklopljena sukladno posebnom propisu kojim se reguliraju obvezna osiguranja u cestovnom prometu;

3. uvjet stručne osposobljenosti - dokazuje se jednim od sljedećih dokumenata:

- preslika uvjerenja o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza,

- preslika diplome VSS ili VŠS cestovnog prometnog smjera,

- preslika ugovora o radu sa stručno osposobljenim upraviteljem prijevoza,

- preslika ugovora o obavljanju poslova upravitelja prijevoza s fizičkom osobom koja je stručno osposobljena za upravitelja prijevoza, odnosno s pravnom osobom koja ima zaposlenog stručno osposobljenog upravitelja prijevoza

5. uvjet tehničke sposobnosti prijevoznika – dokazuje se preslikama prometnih dozvola, odnosno ugovora o leasingu ili ugovora o zakupu vozila, za svako vozilo kojim će se obavljati djelatnost autotaksi prijevoza;

6. uvjet nepostojanja duga za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – dokazuje se potvrdama nadležnih tijela da ne postoji dug za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – potvrda ne smije biti starija od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije;

7. dokaz o uplati upravne pristojbe.

 

Dokaz da prijevoznik ima dobar ugled i rješenje o upisu djelatnosti prijevoza u cestovnom prometu u sudski, odnosno obrtni registar izdavatelj licencije pribavlja po službenoj dužnosti.

 

Naknada

- za rješenja koja izdaju uredi državne uprave u županijama naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar. br. 2.1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17 i 129/17 ) u iznosu od 35,00 kn,

- za izdavanje licencije za obavljanje unutarnjeg cestovnog prijevoza sukladno Tar. br. 34.3. Uredbe u iznosu od 700,00 kn,

- za izdavanje izvoda licencije za obavljanje unutarnjeg cestovnog prijevoza za pojedino vozilo sukladno Tar. br. 34.4. Uredbe u iznosu od 35,00 kn

Napomena: obveza uplate upravne pristojbe za izdavanje licencije i za izdavanje izvoda licencije nastaje u trenutku udovoljavanja zahtjevu podnositelja.

 

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

 

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

 – popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe

 

Zahtjev za izdavanje licencije podnosi se u pisanom ili u elektroničkom obliku.

 

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o licenciji za obavljanje prijevoza putnika i tereta u unutarnjem u cestovnom prometu

 • Obrazac zahtjeva ispuni se i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva pošalje se na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje o licenciji može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom.

 

Zahtjev za izdavanje licencije za prijevoz putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu 

Zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika 

Zahtjev za izdavanje izvoda iz licencije za prijevoz putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu 

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@udu-smz.hr 

s naslovom: e-zahtjev – licencije u unutarnjem cestovnom prometu  

 

 

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete, izdavatelj licencije izdaje rješenje o licenciji za obavljanje prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu te dostavlja podnositelju zahtjeva izvornik i potreban broj izvoda iz licencije za svako vozilo. Podnositelju zahtjeva za licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza koji ispunjava propisane uvjete izdaje se samo izvornik licencije.

 

Danom dostave licencije domaći prijevoznik može započeti obavljati one vrste prijevoza putnika ili tereta koji su navedeni u licenciji. Danom dostave izvoda iz licencije domaći prijevoznik može započeti obavljati prijevoz onim vozilom na koje izvod iz licencije glasi. Prilikom obavljanja prijevoza u cestovnom prometu, odnosno tijekom vožnje vozač domaćeg prijevoznika dužan je u vozilu imati izvod iz licencije za unutarnji prijevoz.

 

Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje ili obnovu licencije, izdavatelj licencije će zahtjev odbiti rješenjem protiv kojega se može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za promet.

 

Prilikom podnošenja zahtjeva za obnovu licencije prijevoznik je dužan dokazati da ispunjava uvjete za dobivanje licencije za unutarnji prijevoz. Zahtjev za obnovu licencije se podnosi najmanje dva mjeseca prije njenog isteka.

 

Domaći prijevoznik dužan je obavijestiti izdavatelja licencije o svakoj promjeni podataka na temelju kojih je licencija izdana, u roku od osam dana od dana promjene, pisanim ili elektroničkim putem. U slučaju promjene podataka izdaje se nova licencija. Do izdavanja nove licencije vrijedi postojeća licencija. Nova licencija izdaje se domaćem prijevozniku nakon vraćanja važeće licencije i izdanih izvoda iz licencije, koju se ukida zbog promjene podataka.

 

Evidenciju vozila kojima obavlja autotaksi prijevoz putnika i sve promjene u toj evidenciji prijevoznik je dužan prijaviti izdavatelju licencije u roku od osam dana od dana nastanka promjene u evidenciji ili od dana izdavanja licencije.

 

Domaći prijevoznik koji prestane obavljati djelatnost prijevoza dužan je o tome obavijestiti izdavatelja licencije najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti.

 

 

OBRASCI:

Licencije za obavljanje prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu i autotaksi prijevoza

 

Licencija za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu

Agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu su poslovi posredovanja prilikom zapošljavanja prijevoznih kapaciteta prijevoznika u prijevozu putnika i tereta u ime i za račun prijevoznika te poslovi prodaje karata u ime i za račun prijevoznika u javnom linijskom autobusnom prijevozu putnika na organiziranim prodajnim mjestima, ako ih ne obavlja autobusni kolodvor, kao i poslovi ishođenja dozvola za obavljanje izvanrednih prijevoza te organizacije pratnji izvanrednih prijevoza na području Republike Hrvatske.

Agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu može obavljati pravna ili fizička osoba - obrtnik koja je registrirana za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu i koja ima licenciju za tu djelatnost. Licenciju za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu izdaje ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa.

Odredbe Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18) o postupku i načinu izdavanja i ukidanja licencije za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza na odgovarajući način primjenjuju se i na izdavanje i ukidanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti.

Licenciju za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu može dobiti fizička osoba - obrtnik ili pravna osoba ako ima:

1. upisanu agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu u sudski ili obrtni registar

2. dobar ugled

3. poslovni prostor s istaknutom tvrtkom na ulazu, koji je primjeren za poslovanje, potpuno odvojen od stambenog prostora i koji omogućava nesmetano obavljanje djelatnosti agenta u cestovnom prijevozu i

4. sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu: agent u cestovnom prijevozu dužan je kod osiguravatelja u Republici Hrvatskoj ili kod osiguravatelja u državi članici Europske unije sklopiti i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem agencijske djelatnosti mogao prouzročiti prijevozniku, naručitelju prijevoza ili trećoj osobi - najniža osigurana svota za štetu ne može biti manja od 150.000,00 kuna po jednom štetnom događaju, odnosno 750.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini.

 

Potrebni dokumenti za izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu

1. zahtjev 

2. dokaz vlasništva ili zakupa poslovnog prostora - izvadak iz zemljišnih knjiga ili ugovor o zakupu + dokaz vlasništva poslovnog prostora zakupodavca

3. preslika ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu

 

Dokaz da agent u cestovnom prometu ima dobar ugled i rješenje o upisu agencijske djelatnosti u sudski, odnosno obrtni registar izdavatelj licencije pribavlja po službenoj dužnosti.

 

Naknada

- za rješenja koja izdaju uredi državne uprave u županijama naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar. br. 2.1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17 i 129/17 ) u iznosu od 35,00 kn,

- za izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu sukladno Tar. br. 34.6. Uredbe u iznosu od 1.050,00 kn,

Napomena: obveza uplate upravne pristojbe za izdavanje licencije.

 

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

 

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

 – popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe

 

Zahtjev za izdavanje licencije podnosi se u pisanom ili u elektroničkom obliku.

 

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o licenciji za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu

 • Obrazac zahtjeva ispuni se i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva pošalje se na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje o licenciji može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom.

 

Zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti  

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@udu-smz.hr 

s naslovom: e-zahtjev – licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu  

 

 

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete, izdavatelj licencije izdaje rješenje o licenciji za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu.

 

Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje licencije, izdavatelj licencije će zahtjev odbiti rješenjem protiv kojega se može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za promet.

 

OBRAZAC:

 

Licencije za obavljanje kolodvorskih usluga 

A. Licencija za obavljanje kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima

Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima može obavljati pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i koja ima u vlasništvu ili u zakupu objekt autobusnog kolodvora te koja ima licenciju za obavljanje te djelatnosti. Licenciju izdaje ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa. Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga može se obavljati neprekidno tijekom cijele godine ili u određenom vremenskom razdoblju tijekom godine, o čemu je autobusni kolodvor dužan pisanim putem obavijestiti izdavatelja licencije i to javno objaviti, obvezno putem svojih mrežnih (web) stranica te putem ostalih kanala informiranja.

Pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru dužan je na svim medijima koje koristi za objavljivanje informacija o voznim redovima autobusa objavljivati sve vozne redove svih prijevoznika koji koriste autobusni kolodvor i o tome davati informacije i prodavati vozne karte bez diskriminacije.

 

Pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru dužan je imati vlastitu mrežnu (web) stranicu koju je dužan redovito ažurirati i na kojoj je dužan imati prikaz svih važećih voznih redova i svih ostalih informacija relevantnih za pravodobno i potpuno informiranje putnika.

 

Uvjeti za dobivanje licencije za obavljanje kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima su:

1. upisana djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima u sudski ili obrtni registar,

2. vlasništvo ili zakup objekta autobusnog kolodvora

3. dobar ugled

4. stručna osposobljenost osobe odgovorne za obavljanje kolodvorske djelatnosti

5. opremljenost autobusnog kolodvora sukladno Pravilniku o kategorizaciji autobusnih kolodvora („Narodne novine“ broj 52/14) – utvrđuje se po službenoj dužnosti očevidom.

 

Potrebni dokumenti za izdavanje licencije za obavljanje kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima

1. zahtjev 

2. dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima – rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar, odnosno obrtnica

3. dokaz vlasništva ili zakupa objekta autobusnog kolodvora - izvadak iz zemljišnih knjiga ili ugovor o zakupu + dokaz vlasništva zakupodavca

4. stručna osposobljenost - uvjerenje o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti ili preslika diplome o stečenoj VSS ili VŠS cestovnog prometa.

 

Dokaz da pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru ima dobar ugled, izdavatelj licencije pribavlja po službenoj dužnosti.

 

B. Licencija za obavljanje kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima

 

Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima može obavljati pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima u vlasništvu ili zakupu objekt teretnog kolodvora te koja ima licenciju za obavljanje te djelatnosti. Licenciju izdaje ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa.

 

Uvjeti za dobivanje licencije za obavljanje kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima su:

1. upisana djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima u sudski ili obrtni registar,

2. vlasništvo ili zakup objekta teretnog kolodvora

3. dobar ugled

4. stručna osposobljenost osobe odgovorne za obavljanje kolodvorske djelatnosti

5. odgovarajuća površina za parkiranje vozila, u skladu s posebnim propisom, u vlasništvu ili najmu

6. prostor i mehanizacija za pretovar tereta

7. prostor za skladištenje tereta

8. povezanost kolodvora s najmanje još jednom prometnom granom, osim cestovne i

9. prostor za carinske, otpremničke i agencijske poslove.

 

Potrebni dokumenti za izdavanje licencije za obavljanje kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima

1. zahtjev 

2. dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima – rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar, odnosno obrtnica

3. dokaz vlasništva ili zakupa objekta teretnog kolodvora - izvadak iz zemljišnih knjiga ili ugovor o zakupu + dokaz vlasništva zakupodavca

4. stručna osposobljenost - uvjerenje o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti ili preslika diplome o stečenoj VSS ili VŠS cestovnog prometa

5. uvjeti od točke 5. – 9. dokazuju se odgovarajućim ugovorom ili dokazom vlasništva – izvadak iz zemljišne knjige ili ugovor o zakupu ili najmu, a utvrđuje ih izdavatelj licencije po službenoj dužnosti očevidom.

 

Dokaz da pružatelj kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima ima dobar ugled izdavatelj licencije pribavlja po službenoj dužnosti.

 

Naknada

- za rješenja koja izdaju uredi državne uprave u županijama naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar. br. 2.1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17 i 129/17 ) u iznosu od 35,00 kn,

- za izdavanje licencije za obavljanje kolodvorskih usluga sukladno Tar. br. 34.5. Uredbe u iznosu od 1.050,00 kn,

Napomena: obveza uplate upravne pristojbe za izdavanje licencije..

 

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

 

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

 – popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe

 

Zahtjev za izdavanje licencije podnosi se u pisanom ili u elektroničkom obliku.

 

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o licenciji za obavljanje kolodvorskih usluga

 • Obrazac zahtjeva ispuni se i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva pošalje se na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje o licenciji može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom.

 

Zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga 

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@udu-smz.hr 

s naslovom: e-zahtjev – licencije za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga  

 

 

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete, izdavatelj licencije izdaje rješenje o licenciji za obavljanje kolodvorskih usluga.

 

Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje licencije, izdavatelj licencije će zahtjev odbiti rješenjem protiv kojega se može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za promet.

 

OBRAZAC:

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304