Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Izvlaštenje nekretnina

Izvlaštenje je pravni institut pomoću kojega državna vlast na zakonom određenoj osnovi zadire u pravo vlasništva na nekretninama određenih subjekata, oduzimajući im to pravo u njegovoj cjelokupnosti i sa svim njegovim tipičnim ovlastima (potpuno izvlaštenje) ili ih ograničavajući u izvršavanju sadržaja vlasničkih ovlasti (nepotpuno izvlaštenje), a radi provođenja nesumnjivo utvrđenog javnog interesa, u slučaju kada taj interes nije moguće ostvariti na neki drugi način blaži po vlasnika, uz istodobnu isplatu naknade u korist vlasnika nekretnine. Da bi se neka nekretnina mogla izvlastiti, potrebno je da su kumulativno ispunjeni slijedeći uvjeti: postojanje potrebe za izgradnjom objekta ili izvođenja radova u interesu Republike Hrvatske, te ocjena da će se korištenjem nekretnine, za koju se namjerava predložiti izvlaštenje, u novoj namjeni postići veća korist od one koja se postizala korištenjem te nekretnine na dosadašnji način.

 

Postupci izvlaštenja provode se sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine", br. 74/14 i 69/17).

 

Prijedlog za izvlaštenje podnosi korisnik izvlaštenja.

 

Prijedlozi za izvlaštenje podnose se ovisno o mjestu gdje se nekretnina nalazi:

 • u sjedištu Ureda, Službi za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, Odjelu za imovinsko-pravne poslove, u odnosu na nekretnine koje se nalaze na području Općinskog suda u Sisku, Općinskog suda u Glini i Općinskog suda u Hrvatskoj Kostajnici;
 • u Ispostavi Kutina, u odnosu na nekretnine koje se nalaze na području Općinskog suda u Kutini, te
 • u Ispostavi Novska, u odnosu na nekretnine koje se nalaze na području Općinskog suda u Kutini, Zemljišnoknjižnog odjela u Novskoj.

 

Uz prijedlog za izvlaštenje potrebno je podnijeti:

 • dokaz da je korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje stjecanja prava vlasništva određene nekretnine, ustanovljenja služnosti odnosno ustanovljenja zakupa na određenoj nekretnini, a u slučaju izvlaštenja većeg broja nekretnina (više od deset) i više vlasnika nekretnina (više od deset) dokaz o objavi ponude vlasnicima nekretnina, pri čemu se ponuda objavljuje u dnevnom tisku ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja (radio, televizija, društvene mreže i slično) te sadrži naznaku objekta koji se planira graditi, naznaku katastarskih čestica i katastarskih općina koje su obuhvaćene planom izvlaštenja te visinu tržišne naknade koja se nudi za stjecanje prava vlasništva, ustanovljenja služnosti ili ustanovljenja zakupa na tim nekretninama s rokovima isplate,
 • dokaz o utvrđenom interesu Republike Hrvatske za izgradnju građevine ili izvođenje radova na toj nekretnini,
 • nalaz i mišljenje vještaka ili procjena procjenitelja o stanju i vrijednosti nekretnine za koju se predlaže izvlaštenje,
 • dokaz da korisnik izvlaštenja ima osigurana posebna sredstva položena u banci, u visini približno potrebnoj za davanje naknade za izvlaštenu nekretninu odnosno dokaz o osiguranoj drugoj odgovarajućoj nekretnini,
 • dokaz da korisnik izvlaštenja ima osigurana posebna sredstva položena u banci, u visini približno potrebnoj za snošenje svog dijela troška postupka,
 • pravomoćna lokacijska dozvola za izgradnju građevine ili izvođenje radova na nekretnini za koju se predlaže izvlaštenje,
 • parcelacijski elaborat ako on nije sastavni dio lokacijske dozvole, a predmet potpunog izvlaštenja je manji od obuhvata zahvata u prostoru koji je određen tom lokacijskom dozvolom,
 • upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kuna.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 044/500-094.

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304