Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Evidencija i ovjera kolektivnih ugovora i promjena kolektivnih ugovora

      Za evidenciju i ovjeru kolektivnih ugovora i njihovih promjena nema propisanog obrasca zahtjeva, zahtjev je u slobodnom obliku i prilažu mu se najmanje 2 (dva) primjerka kolektivnog ugovora ili aneksa, a podnositelj zahtjeva trebala bi biti ona stranka koja je prva navedena u kolektivnom ugovoru (Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora , „Narodne novine“ br.70/2010).

 

      Upravna pristojba ne naplaćuje se na spise i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa, prema članku 9. stavak 2. točka 22. zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/2016.).

 

        

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304