Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Registracija udruga sindikata i poslodavaca

Za registraciju udruga sindikata i poslodavaca, prijave promjene podataka ili prijave prestanka djelovanja, potrebno je popuniti obrazac zahtjeva - Obrazac broj 4, 6 ili 7 prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga (NN 32/15)

Upravna pristojba ne naplaćuje se na spise i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa prema članku 9. stavak 2. točka 22. zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16).

 

Odgovorna služba:

  • Služba za društvene djelatnosti

  • Odjel za društvene djelatnosti

 

OBRASCI:

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304