Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Naknađivanje oduzete imovine

Postupci za naknađivanje oduzete imovine provode se sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", br. 92/96, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02).

 

Za sve podneske i sve radnje u postupcima za naknađivanje oduzete imovine ne plaćaju se upravne pristojbe.

 

Zadnji dan roka za podnošenje zahtjeva bio je 01. srpnja 1997. godine za hrvatske državljane i pravne osobe te 05. siječnja 2003. godine za hrvatske državljane koji su naknadno stekli hrvatsko državljanstvo, osobe koje su prema Popisu stanovništva iz 1991. godine imale prebivalište na okupiranim područjima Republike Hrvatske, odnosno na područjima pod upravom UNTAES-a te za strane državljane.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 044/500-094.

 

Obrazac:

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304